Záruka

Vyhlasujeme:

ZÁRUKA, že ak sa v priebehu 18 mesiacov od dátumu kúpy tohto spotrebiča vyskytne chyba vo výrobe alebo materiáli, pôvodnému kupujúcemu opravíme alebo podľa vlastného uváženia vymeníme chybnú časť bezplatne za prácu alebo materiál pod podmienkou že:

titul

Spotrebič bol používaný iba v napájacom obvode alebo napäťovom rozsahu vyznačenom na spotrebiči a nie je vystavený nesprávnemu napätiu;kolísanie napätia, chybná alebo nesprávna kabeláž, chybná alebo prerušená poistka alebo istič.Atď.

titul

Spotrebič bol používaný len na normálne účely, nebol vystavený nehode, nebol poškodený požiarom, povodňou alebo inými činmi vyššej moci a pôvodný model a štítok so sériovým číslom neboli zmenené ani odstránené.

titul

Spotrebič bol používaný v čistom prostredí bez chemikálií, soli, abrazívneho prachu atď.

titul

So spotrebičom sa nemanipulovalo ani ho neopravoval neautorizovaný servisný technik.

Chyba je s pomocou vášho predajcu okamžite oznámená najbližšiemu servisu alebo skladu spoločnosti, ktorá je jediná zodpovedná za splnenie podmienok tejto záruky.

Táto záruka sa nevzťahuje na nasledovné:

1. Sklo, žiarovky a zámky;
2. Náhrady namontované v rámci tejto záruky.

Záruka sa poskytuje namiesto a vylučuje všetky podmienky alebo záruky, ktoré tu nie sú výslovne uvedené;a všetka zodpovednosť za každú formu následnej straty alebo škody je týmto výslovne vylúčená.Naši zamestnanci a zástupcovia nemajú právo meniť podmienky tejto záruky.

Po záručnej dobe poskytujeme náhradné diely a bezplatnú technickú podporu.

Ak vaše Zariadenia zlyhali, čo najskôr kontaktujte technologické servisné stredisko, na základe vášho popisu vás prevedieme opravou.